1. ധാരാപഞ്ചകം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുവിധം അശ്വഗതികൾ (ആസ്കന്ദിതം, ധൗരിതകം, രേചിതം, വല്ഗിതം, പ്ലൂതം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക