1. ധാരാവനി

    1. നാ.
    2. വായു, കാറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക