1. ധിക്കാരി

    1. നാ.
    2. ധിക്കാരം കാട്ടുന്നവൻ, ആരെയും വകവയ്ക്കാത്തവൻ
  2. ദിക്കരി

    1. നാ.
    2. ദിഗ്ഗജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക