1. ധിഷണ

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. സ്വർഗവും ഭൂമിയും
  4. ബുദ്ധി
  5. ഭാഷണം
  6. സേ്താത്രം, പ്രശംസ
  7. വാസസ്ഥലം, പാർപ്പിടം, ഇരിപ്പിടം
  8. കിണ്ണം, കപ്പ്, ഉരുണ്ടപാത്രം
 2. തോഷണ

  1. വി.
  2. തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന
 3. ദിഷ്ണു

  1. നാ.
  2. ദാതാവ്
  1. വി.
  2. ദാനശീലമുള്ള
 4. ദൂഷണ

  1. വി.
  2. ദുഷിപ്പിക്കുന്ന
  3. ചാരിത്രം നശിപ്പിക്കുന്ന
  4. തകർക്കുന്ന, എതിർക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന
 5. ദേഷ്ണു

  1. നാ.
  2. തുണി അലക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക