1. ധീ

  1. നാ.
  2. ഭക്തി
  3. അറിവ്, ധാരണ
  4. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഗ്രഹണശേഷി, ചിന്താശക്തി
  5. മാനസീകാവസ്ഥ, ഉദ്ദേശ്യം
  6. ആശയം, അഭിപ്രായം
  7. ശാസ്ത്രം, കല
  8. മതചിന്ത
  9. മനനം, ധ്യാനം
  10. പ്രാർഥന
 2. ദീ

  1. നാ.
  2. ക്ഷയം, നാശം
 3. മർമഭേദക, -ദി

  1. വി.
  2. മർമത്തെ മുറിക്കുന്ന, ഹൃദയത്തെ ഭേദിക്കുന്ന, അത്യന്തം വേദനിക്കുന്ന
 4. തീ3

  1. വി.
  2. ഭംഗിയുള്ള
  3. പ്രീയപ്പെട്ട
  4. മധുരമായ
 5. ധി

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം
  3. പാത്രം
 6. തീ1

  1. നാ.
  2. വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചൂടും പ്രകാശവുമുള്ള ജ്വാല
  3. കൊടുവേലി. (പ്ര.) തീകടയുക = തടിക്കഷണങ്ങൾ കൂട്ടിയുരുമ്മി തീയുണ്ടാക്കുക. തീകായുക = തീയുടെ അടുത്തിരുന്നു കുളിരുമാറ്റുക. തീയോടുകളിക്കുക = വളരെ അപകടകരമായ ഒന്നിനെ നിസ്സാരമാക്കിപെരുമാറുക. എരിതീയിൽ എണ്ണപകരുക = നേരത്തേതന്നെ വഷളായിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കുക
 7. തീ2

  1. വി.
  2. ചീത്തയായ
  1. നാ.
  2. തിന്മ, പാപം
 8. അനപരാധൻ, -ധി

  1. വി.
  2. അപരാധം ചെയ്യാത്തവൻ, നിരപരാധി
 9. കാകച്ഛദം, -ദി

  1. നാ.
  2. കരിങ്കുരികിൽ, കുണ്ടികുലുക്കി
  3. ചെറുകുടുമ, തലയുടെവശത്തു കാണപ്പെടുന്ന മുടിക്കെട്ട്
 10. പദാതൻ, -തി

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
  3. പാദചാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക