1. ധീതി

  1. നാ.
  2. ചിന്ത, പര്യാലോചന, ആശയം, ഉദ്ദേശ്യം
  3. ഭക്തി, പ്രാർഥന
  4. പാനം, ദാഹം
 2. തിഥി

  1. നാ.
  2. പക്കം
  3. ചാന്ദ്രദിനം
 3. ദിതി1

  1. നാ.
  2. വിഭജനം
  3. കീറൽ, മുറിക്കൽ
  4. ഔദാര്യം, ദാനംചെയ്യൽ
 4. തിത്തി

  1. നാ.
  2. ഒരു സുഷിരവാദ്യം
 5. ദിധി

  1. നാ.
  2. ഉറപ്പ്, സ്ഥിരത
 6. ദീതി

  1. നാ.
  2. തിളക്കം
 7. ദിതി2

  1. നാ.
  2. ദൈത്യന്മാരുടെ മാതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക