1. ധീരത

    1. നാ.
    2. ധൈര്യം
    3. സ്ഥൈര്യം
    4. ഗാംഭീര്യം
    5. ധിഷണാശക്തി, വിവേകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക