1. ധീരശാന്തൻ

    1. നാ.
    2. ധീരനും അതേസമയം ശാന്തനുമായ ആൾ
    3. നായകന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം, ബുദ്ധിമാനും ധൈര്യശാലിയും തികഞ്ഞ ശാന്തപ്രകൃതമുള്ളവനുമായ നായകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക