1. ധുന്ധുമാരം

  1. നാ.
  2. പല്ലി
  3. ഒരു കീടം, ഇന്ദ്രഗോപം
  4. ഒരിനം ചെടി, ഗൃഹധൂമം
 2. ദുന്ദുമാരം

  1. നാ.
  2. ധുന്ധുമാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക