1. ധുരന്ധരൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. മുഖ്യൻ, തലവൻ, നേതാവ്
    4. വ്യാപാരി, വ്യവസായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക