1. ധുരി

  1. നാ.
  2. അക്ഷം, അച്ചുതണ്ട്
 2. തുരി1

  1. നാ.
  2. പെൺകുതിര
  3. കാഹളം
  4. കൈത്തറിയുടെ ഓടം
  5. നെയ്ത്തിന് നൂൽ നിരത്തുന്നതിനുള്ള ബ്രഷ്
 3. തുരി2

  1. നാ.
  2. ശക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക