1. ധുര്യ

  1. വി.
  2. ഭാരം വഹിക്കാൻ പറ്റിയ
  3. പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന
 2. തുര്യ

  1. വി.
  2. തുരിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക