1. ധുര്യൻ

    1. നാ.
    2. കാര്യസ്ഥൻ
    3. വ്യാപാരി, വ്യവസായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക