1. ധൂകൻ

    1. നാ.
    2. കള്ളൻ
    3. തെമ്മാടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക