1. ധൂപം

    1. നാ.
    2. പുക
    3. ദശോപചാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, അകിൽ ചന്ദനം മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിട്ടു പുകയ്ക്കൽ, അഷ്ടഗന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക