1. ധൂപക്കാൽ

    1. നാ.
    2. കുന്തിരിക്കം മുതലായവയിട്ടു കത്തിച്ചു പുകയ്ക്കാനുള്ള പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക