1. ധൂപവൃക്ഷം

  1. നാ.
  2. ചരളം, ഗുഗ്ഗുലു
 2. ദീപവൃക്ഷം

  1. നാ.
  2. ദേവതാരം
  3. ഏഴിലംപാല
  4. വിളക്കിൻറെ തണ്ട്
  5. വിളക്കുമരം
  6. ചരളം, ദീപതരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക