1. ധൂപവർഗം

    1. നാ.
    2. സുഗന്ധമുണ്ടാകാൻ പുകയ്ക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക