1. ധൂപിത

    1. നാ.
    2. പുകയ്ക്കപ്പെട്ട
    3. ചൂടാക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക