1. ധൂമം

  1. നാ.
  2. പുക
  3. മേഘം
  4. ആവി
  5. ഛർദി
  6. കൊള്ളിമീൻ
  7. മൂടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക