1. ധൂമനം

    1. നാ.
    2. പുകയ്ക്കൽ, പുകവലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക