1. ധൂമപൻ

  1. നാ.
  2. പുകവലിക്കാരൻ
 2. തൂമ്പൻ

  1. നാ.
  2. മന്ദബുദ്ധി
  3. അമിതമായിതിന്നുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക