1. ധൂസരം

  1. നാ.
  2. കഴുത
  3. ഒട്ടകം
  4. പ്രാവ്
  5. ധൂളിവർണം
  6. കാട്ടുകുരികിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക