1. ധൂർജടി

    1. നാ.
    2. "ഭാരമേറിയ ജടയോടുകൂടിയവൻ", ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക