1. ധൃതഗതി

  1. വി.
  2. എടുത്തുചാടിയുള്ള പ്രവൃത്തി
  1. നാ.
  2. അവിവേകം
 2. ദ്രുതഗതി

  1. നാ.
  2. വേഗത്തിലുള്ളപോക്ക്, തിടുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക