1. ധൃതദണ്ഡ

    1. വി.
    2. ശിക്ഷയേറ്റ
    3. ദണ്ഡുധരിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക