1. ധൃതദ്വേഷൻ

    1. നാ.
    2. വെറുപ്പുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക