1. ധൃതവീര്യൻ

    1. നാ.
    2. ശക്തൻ, പരാക്രമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക