1. ധൃതവ്രതൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
    3. ഇന്ദ്രൻ
    4. വരുണൻ
    5. ദൃഢനിഷ്ഠയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക