1. ധൃതാത്മാവ്

    1. നാ.
    2. പ്രശാന്തൻ, സ്ഥിരചിത്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക