1. ധൃഷിത

  1. വി.
  2. ധീരനായ
 2. തൃഷിത

  1. വി.
  2. ദാഹമുള്ള
  3. തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന
 3. ദൃഷത്ത്

  1. നാ.
  2. പാറ, കല്ല്
  3. അരകല്ല്, തിരി കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക