1. ധൃഷ്ട1

  1. വി.
  2. അടക്കമില്ലാത്ത
  3. നാണമില്ലാത്ത
  4. ധൈര്യമുള്ള
  5. ക്രൂരതയുള്ള
 2. ധൃഷ്ട2

  1. നാ.
  2. ധൈര്യവതി
  3. വിശ്വാസഭംഗംചെയ്തവൾ
  4. നായികാവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 3. പിംഗദൃക്ക്, -ദൃഷ്ടി

  1. നാ.
  2. പിംഗളാക്ഷൻ, ശിവൻ
 4. ദൃഷ്ട

  1. വി.
  2. പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  3. കണ്ട, കാണപ്പെട്ട
  4. അനുഭവപ്പെട്ട, ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, നിർണയിക്കപ്പെട്ട
  5. സഹിച്ച
 5. ദൃഷ്ടി

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. ധ്യാനം
  4. ശ്രദ്ധ
  5. പ്രകാശം
  6. നോട്ടം
  7. കാഴ്ച, ദർശനം
  8. ബുദ്ധി
  9. അറിവ്, ജ്ഞാനം
  10. ആശയം
  11. ആദരം
 6. തുരാഷാട്ട്

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. ഇന്ദ്രൻ
 7. ധൃഷ്ടി

  1. നാ.
  2. കൊടിൽ
  3. ധൃഷ്ടത, ധൈര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക