1. ധൃഷ്ണി

  1. നാ.
  2. രശ്മി, പ്രഭ
 2. തൃഷ്ണ

  1. നാ.
  2. തീവ്രമായ ആഗ്രഹം
  3. കൊതി, ആസക്തി
 3. ദാരൈഷണ

  1. നാ.
  2. ഏഷണാത്രയത്തിൽ ഒന്ന്, ഭാര്യയുടെനേർക്കുള്ള ആസക്തി
 4. ധാരോഷ്ണ

  1. വി.
  2. കറന്നിട്ടു ചൂടുമാറാത്ത
 5. ധൃഷ്ണു

  1. വി.
  2. ധൈര്യമുള്ള
  3. ലജ്ജയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക