1. ധേനം

    1. നാ.
    2. നദി
    3. കടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക