1. ധൈര്യം

  1. നാ.
  2. ക്ഷമ
  3. ശക്തി
  4. ശാന്തത
  5. ധീരത, ഉറപ്പ്
  6. തുനിവ്
  7. നായികാശ്രിതങ്ങളായ 28 അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ആത്മപ്രശംസ കൂടാതെയും ഒട്ടും ഇളക്കം ഇല്ലാതെയും ഉള്ള മനോവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക