1. ധോത്തി

    1. നാ.
    2. മുണ്ട്, വസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക