1. ധ്മാങ്ക്ഷം

    1. നാ.
    2. കാക്ക
    3. കൊക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക