1. ധ്യാനമുകൻ

    1. നാ.
    2. ഏകാഗ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്നവൻ, ചോദിക്കുന്നതു കേൾക്കുകയോ ഉത്തരം പറയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക