1. ധ്യാനശക്തി

    1. നാ.
    2. ധ്യാനിക്കുവാനുള്ള ശേഷി, ഓരോരോ സങ്കൽപങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക