1. ധ്യാമ

    1. വി.
    2. അഴുക്കുപറ്റിയ, അശുദ്ധമായ
  2. ദായ്മ

    1. നാ.
    2. വഴക്കം, സാമാന്യരീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക