1. ധ്യാമം

    1. നാ.
    2. നാന്മുകപ്പുല്ല്
  2. തയമ്മം

    1. നാ. ഇസ്ലാം.
    2. വെള്ളംകിട്ടാത്തപ്പോഴും രോഗിയായിരിക്കുമ്പോഴും പൂഴികൊണ്ടുചെയ്യുന്ന ശരീരശുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക