1. ധ്യായമാന

    1. നാ.
    2. ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയ, ധ്യാനവിഷയമാക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക