1. ധ്രാഡി

  1. നാ.
  2. പുഷ്പചയം, പൂപറിക്കൽ
 2. ത്രടി

  1. നാ.
  2. ചിറ്റേലം
 3. ത്രാടി

  1. നാ.
  2. ചെറുകുമിഴ്
  3. പക്ഷികളുടെ ചുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക