1. ധ്രുവദീപ്തി

    1. നാ.
    2. ഉത്തരദക്ഷിണധ്രുവങ്ങളിലെ വായുമണ്ഡലത്തിൽ സാധാരണകണ്ടുവരാറുള്ള ദീപ്തി, ദീപ്തിപതാക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക