1. ധ്രുവാവർത്തം

    1. നാ.
    2. തലയിലെ ചുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക