1. ധ്രൗവ്യം

    1. നാ.
    2. കാലദൈർഘ്യം
    3. സ്ഥിരത, നിശ്ചയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക