1. ധ്വജഭംഗം

    1. നാ.
    2. പുരുഷലിംഗത്തിൻറെ ഉദ്ധാരണശേഷി ഇല്ലാതാകൽ
    3. കൊടിമരം ഒടിഞ്ഞുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക