1. ധ്വജവാൻ

    1. നാ.
    2. ധ്വജമുള്ളവൻ
    3. മദ്യവ്യാപാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക