1. ധ്വജിനി

    1. നാ.
    2. സേന (കൊടിയുള്ളതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക