1. ധ്വനനം

  1. നാ.
  2. ശബ്ദിക്കൽ
 2. ദേവാന്നം

  1. നാ.
  2. അമൃത്
  3. ദേവപൂജയ്ക്കായുള്ള അന്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക